బాంకెట్ హాల్

HOTEL RICON

+91 98541 1 1964

Rajgarh Road, Tiniali, Zoo Tiniali, Guwahati, Assam, India, Guwahati
+91 98541 11964
satyarajnjanbhuyan1991@gmail.com
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది