బాంకెట్ హాల్

AuroGrace

+91 97071 9 9198

Near NERIM College, Tripura Road, Beltola, Resham Nagar, Khanapara, Guwahati
+91 97071 99198
auro@aurograce.in
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది