బాంకెట్ హాల్

Hotel Rituraj

+91 99540 9 9545

Kedar Rd, Near Fancy Bazaar, Machkhowa, Guwahati
+91 99540 99545
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది