బాంకెట్ హాల్

Hotel Rajdhani Regency

+91 361 222 7575

H.K Choudhury Complex, Basistha Rd, Near Last Gate, Rukmini Gaon, Guwahati
+91 361 222 7575
http://www.hotelrajdhaniregency.com/
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది