బాంకెట్ హాల్

Hotel Priya Palace

+91 97060 3 0225

2, Janapath Lane, G.S. Road, Bora Service, Ulubari, Guwahati
+91 97060 30225
http://www.hotelpriyapalace.com/
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది