బాంకెట్ హాల్

Hotel Prag Continental

+91 361 254 0850

Motilal Nehru Road, Pan Bazar, Guwahati
+91 361 254 0850
http://hotelpragcontinental.com
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది