బాంకెట్ హాల్

Hotel Lilawati Grand

+91 361 273 3093

Motilal Nehru Road, Near Fancy Bazaar, Panbazar, Guwahati
+91 361 273 3093
http://www.hotellilawatigrand.com
lilawatigrand@gmail.com
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది