బాంకెట్ హాల్

Hotel Kalpa

+91 361 273 3504

Guwahati-Shillong Rd, Near Godrej Building, Guwahati
+91 361 273 3504
hotelkalpa.guwahati@gmail.com
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది