బాంకెట్ హాల్

Hotel Highway Palace

+91 361 230 5544

Lalmati, N H 37, Beltola, Sonai Mikir Path, Guwahati
+91 361 230 5544
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది