బాంకెట్ హాల్

Hotel Gateway Grandeur

+91 361 711 0022

3, GS Rd, Ananda Nagar, Christian Basti, Guwahati
+91 361 711 0022
http://www.gatewaygrandeur.com/
info@gatewaygrandeur.com
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది