బాంకెట్ హాల్

Parnil Palace

+91 88761 4 7690

Zoo Rd, Tiniali, Ambikagirinagar, Guwahati
+91 88761 47690
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది