బాంకెట్ హాల్

Sagarika Palace

+91 86385 8 3760

Mahapurush Madhabdev Path, Kalitakuchi, Pathar Quarry, Guwahati
+91 86385 83760
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది