బాంకెట్ హాల్

Zakia's Marriage Hall

+91 94355 5 3570

Maniram Dawan Road, Bamunimaidam, Guwahati
+91 94355 53570
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది