బాంకెట్ హాల్

Kalpana Bibah Bhawan

+91 98640 3 9513

Mother Teresa Rd, Forest Gate, Narengi Tinali, Guwahati
+91 98640 39513
+91 361 255 6041
+91 99549 64116
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది