బాంకెట్ హాల్

Sonam Marriage Hall

+91 90858 2 4547

Pandu Port Rd, Ananda Nagar, Maligaon, Guwahati
+91 90858 24547
+91 98542 87723
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది