బాంకెట్ హాల్

Wedding resort

+91 70026 3 6766

Narengi, Chandrapur Road, Taribagan, Guwahati
+91 70026 36766
siddharthaka30@gmail.com
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది