ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Riviera

+91 361 223 1344

Hatigaon Main Road, Near Rajdhani Masjid, Dispur, Hatigaon, Guwahati
+91 361 223 1344
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸ್ಥಳದ ವಿಧ ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ