ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Rajdhani Regency

+91 361 222 7575

H.K Choudhury Complex, Basistha Rd, Near Last Gate, Rukmini Gaon, Guwahati
+91 361 222 7575
http://www.hotelrajdhaniregency.com/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸ್ಥಳದ ವಿಧ ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ