ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Priya Palace

+91 97060 3 0225

2, Janapath Lane, G.S. Road, Bora Service, Ulubari, Guwahati
+91 97060 30225
http://www.hotelpriyapalace.com/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸ್ಥಳದ ವಿಧ ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ