ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Prag Continental

+91 361 254 0850

Motilal Nehru Road, Pan Bazar, Guwahati
+91 361 254 0850
http://hotelpragcontinental.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸ್ಥಳದ ವಿಧ ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ