ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Monsoon Palace

+91 361 273 1743

Near RBI, Gopinath Bordoloi Rd, Pan Bazaar, Guwahati
+91 361 273 1743
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸ್ಥಳದ ವಿಧ ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ