ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Lilawati Grand

+91 361 273 3093

Motilal Nehru Road, Near Fancy Bazaar, Panbazar, Guwahati
+91 361 273 3093
http://www.hotellilawatigrand.com
lilawatigrand@gmail.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸ್ಥಳದ ವಿಧ ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ