ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Highway Palace

+91 361 230 5544

Lalmati, N H 37, Beltola, Sonai Mikir Path, Guwahati
+91 361 230 5544
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸ್ಥಳದ ವಿಧ ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ