ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Parnil Palace

+91 88761 4 7690

Zoo Rd, Tiniali, Ambikagirinagar, Guwahati
+91 88761 47690
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸ್ಥಳದ ವಿಧ ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ