ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Sagarika Palace

+91 86385 8 3760

Mahapurush Madhabdev Path, Kalitakuchi, Pathar Quarry, Guwahati
+91 86385 83760
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸ್ಥಳದ ವಿಧ ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ