ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Zakia's Marriage Hall

+91 94355 5 3570

Maniram Dawan Road, Bamunimaidam, Guwahati
+91 94355 53570
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸ್ಥಳದ ವಿಧ ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ