ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Asian Palace

+91 84718 8 9156

GS Rd, Lachit Nagar, Guwahati
+91 84718 89156
+91 361 252 7902
+91 361 254 3868
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸ್ಥಳದ ವಿಧ ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ