ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Sonam Marriage Hall

+91 90858 2 4547

Pandu Port Rd, Ananda Nagar, Maligaon, Guwahati
+91 90858 24547
+91 98542 87723
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸ್ಥಳದ ವಿಧ ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ