ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Uruli Marriage Hall

+91 361 287 1273

Lokhra Rd, Ganapati Nagar, Lal Ganesh, Guwahati
+91 361 287 1273
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸ್ಥಳದ ವಿಧ ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ